Veilig en klimaatbestendig

In de Deltabeslissingen zijn de hoofdkeuzen vastgelegd voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland. Deze geven we verder vorm op regionaal en lokaal niveau. Het gaat hier over maatregelen om overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress zoveel mogelijk te voorkomen.

Maatregelen nemen we onder meer via het ruimtelijk beleid en het beheer van de openbare ruimte. Ook nemen we deze zoveel als mogelijk integraal mee bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De water- en klimaatopgaven zien we niet als een opgave van de overheden alleen, maar als een grotere maatschappelijke opgave. Iedereen en alle partijen in de stad kunnen hier een rol in spelen.

Agendapunten