Natuur, milieu en gezondheid

Ook op het gebied van water werken we aan een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving.

Voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater hanteren we de volgende doelen:

  • Een duurzame bescherming van de volksgezondheid;
  • Het handhaven van een goede leefomgeving;
  • Het voorkomen van gevaar en hinder.

Verontreinigd afvalwater wordt zo snel mogelijk uit de directe leefomgeving verwijderd. Wateroverlast proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarnaast werken we aan een duurzame bescherming van natuur en milieu. Een uitdaging is het terugwinnen van energie en grondstoffen uit het afvalwater. We proberen verdere stappen te zetten en zo bij te dragen aan een circulaire economie en aan energiebesparing.

Agendapunten

  • Kaderrichtlijn Water
  • Optimalisatie Afvalwaterketen Studie (OAS) Holten
  • Samenwerken in de waterketen
  • Waterkwaliteitsspoor
  • Teugse- en Veenoordkolk
  • Nieuwe stoffen
  • Beter bodemgebruik (landbouw)