Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater

Een zo natuurlijk mogelijk watersysteem is van levensbelang voor planten en dieren. Veel watersystemen voldoen niet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Er is bovendien meer ruimte nodig om wateroverlast, maar ook verdroging tegen te gaan. Daarom zijn maatregelen nodig.

Het principe bij het zoeken naar ruimte voor water is vasthouden-bergen-afvoeren. Dat wil zeggen dat water zolang mogelijk wordt vastgehouden in het gebied zelf. Als vasthouden niet meer gaat, moet het water in het stroomgebied worden geborgen. Pas daarna wordt het afgevoerd via andere stroomgebieden. Op deze manier treedt minder verdroging op. Om zo’n evenwichtig waterbeheer te krijgen, is een goede afstemming tussen ruimtelijke ordening, landbouw, natuur, milieu en recreatie onmisbaar. De herinrichting van de weteringen en beken is hiervan een mooi voorbeeld.

Met de volgende maatregelen werken de gemeente Deventer en de waterpartners aan de hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater:

  • het verbreden en verondiepen van de waterlopen;
  • het aanleggen van waterbergingsgebieden;
  • het terugdringen van overstorten;
  • het terugdringen van uitspoeling van vervuilende stoffen;
  • het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers;
  • het voor vissen mogelijk maken stuwen te passeren.

De aandachtspunten die binnen dit thema benoemd zijn, staan hieronder beschreven.

Waterkwaliteitsspoor Colmschate

In het kader van het waterkwaliteitsspoor Colmschate werken de gemeente Deventer en Waterschap Groot Salland nauw samen. Zo willen zij in Colmschate Zuid de waterkwaliteit verbeteren en de kwetsbaarheid van het watersysteem verminderen.

Om dit te bereiken, hebben zij afgesproken:

  • het gemaal Moseik te verbeteren door de pomp te vervangen voor een robuuster pomptype (in 2012 uitgevoerd);
  • het maaibeheer aan te passen (vanaf 2012);
  • een gemaal aan te brengen die het regenwater van Handelspark de Weteringen via een persleiding afvoert.

Het aanbrengen van het nieuwe gemaal is in volle gang. Voor het tracé van de persleiding is een variantenstudie gedaan. Aan de hand van deze studie is het optimale tracé bepaald, dat volledig op gemeentelijke grond ligt.

Exotenbeheer waterecologie

Het stedelijk waterbeheer is in 2012 gedeeltelijk overgedragen aan het Waterschap Groot Salland. Bij de overdracht is als aandachtspunt het exotenbeheer waterecologie meegenomen. Het beleid op exotenbeheer in Deventer is nog in ontwikkeling. De waterschappen Groot Salland, Rijn en IJssel en Vallei-Veluwe zijn hiervan de trekkers.