Wateragenda van Deventer

De wateragenda van Deventer geeft vorm aan de samenwerking tussen de waterpartners. Deze wateragenda bevat aandachtspunten voor het water in de gemeente. Samen met haar waterpartners werkt de gemeente Deventer aan deze punten.

De waterschappen Drents Overijsselse Delta (voorheen Groot Salland), Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en Vitens werken samen met de gemeente Deventer aan een gezond, veilig en schoon watersysteem. Voor nu en in de toekomst.

Op de wateragenda van Deventer staan 3 thema’s centraal. Deze thema's zijn uitgewerkt in aandachtspunten. Op deze punten gaan de waterpartners samenwerken in de periode 2015-2017. De thema's zijn:

De samenwerking draagt bij aan een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de watertaken. Partijen stemmen met elkaar af en werken aan de wateropgaven, op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Overige samenwerkingsprojecten

Er zijn ook lopende samenwerkingsprojecten die geen deel uitmaken van de wateragenda. Deze projecten zijn in een uitvoeringsfase en hebben niet direct bestuurlijke aandacht nodig. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichtingsprojecten van de watergangen in het landelijk gebied, zoals de Soestwetering. Ook de vistrap Schipbeekmonding en de herinrichting van de Teugse- en Veenoordkolk vallen hieronder.

Waarom een wateragenda?

In 2007 hebben de waterpartners het waterplan 'Samen werken aan waterwinst' (pdf, 1,4 MB) opgesteld. Dit plan beschrijft de ambities en de koers voor het waterbeleid in de gemeente Deventer. Het waterplan is nog steeds actueel, maar de werkwijze was omslachtig. De waterpartners hebben daarom gekozen voor een nieuwe overleg- en samenwerkingsstructuur in de vorm van een wateragenda.