IJssel

De IJssel is kenmerkend voor Deventer. Al eeuwenlang heeft de beheersing van dit water aandacht in de gemeente. Ook nu is het een belangrijk thema op de wateragenda.

Veiligheid, Ruimte voor de Rivier en waterkwaliteit zijn de onderwerpen voor het thema IJssel. Er zijn 3 aandachtspunten benoemd waarop de waterpartners samenwerken.

Deltaprogramma - Rivieren

De IJssel heeft vaak te kampen met hoogwater. Door klimaatverandering in de toekomst zal dit vaker voorkomen. Bescherming tegen dit hoge water is belangrijk. In het Deltaprogramma - Rivieren is daarom aandacht voor hoogwaterbescherming. De waterpartners geven daarmee aandacht aan preventie, inrichting en beheersing van het water. In het regioproces IJssel werken waterpartners samen om in 2013 een gedragen regiovoorkeur in te dienen bij de Nationale Deltacommissie.

De video Het regioproces van Deltaprogramma Rivieren (6 minuten) maakt duidelijk wat het Deltaprogramma is, waar het zich op richt en wat het doel is van het regioproces.

Ruimte voor de Rivier

Met de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier heeft de IJssel bij Deventer meer ruimte gekregen. Er zijn nevengeulen gegraven in de uiterwaarden. Veiligheid en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit stond bij Ruimte voor de Rivier voorop.  Voor 2015 moest het afgesproken veiligheidsniveau bereikt zijn. Het project Ruimte voor de Rivier is op 19 september 2015 feestelijk afgesloten.

Meer informatie over het project Ruimte voor de Rivier vindt u op de website www.ruimtevoorderivier.nl.

Kaderrichtlijn Water - IJssel

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn voor de verbetering van de kwaliteit van het Europese oppervlakte- en grondwater. Ook voor de waterkwaliteit van de IJssel geldt deze richtlijn. Rijkswaterstaat heeft aan waterschap Vallei en Veluwe de opdracht gegeven om hier samen met gemeente Deventer, Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorheen Waterschap Groot Salland) en waterschap Rijn en IJssel aan te werken. Dit gebeurt onder andere door het graven van geulen en het nemen van maatregelen aan de oever van de IJssel. Lees meer over de Kaderrichtlijn Water en de IJssel (pdf, 486 KB).